Pravila

Na temelju odredbi članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) JAMNICA plus d.o.o., Zagreb, Getaldićeva 3, OIB: 02233362849 (u daljnjem tekstu: Priređivač),

donosi

PRAVILA NAGRADNE IGRE

''Tajni kupac''

Članak 1.

Priređivač

Priređivač priređuje Nagradnu igru pod nazivom ''Tajni kupac'' (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila), bit će objavljena na internetskoj adresi www.janavitamintecasti.com, a mogu se dobiti na uvid i u prostorijama Priređivača.

Članak 2.

Trajanje i svrha provođenja nagradne igre

Nagradna igra počinje 17. svibnja 2019. godine i traje do 15. srpnja 2019. godine.

Nagradna igra provodi se u svrhu promocije proizvoda Priređivača.

Članak 3.

Područje priređivanja nagradne igre

Nagradna igra se priređuje i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske, i to u ugostiteljskim objektima s kojima Priređivač ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji, a koji su navedeni u Prilogu 1. ovih Pravila i čine njihov sastavni dio.

Članak  4.

Pravo sudjelovanja

U nagradnoj igri mogu sudjelovati konobari zaposleni u ugostiteljskim objektima iz članka 3. ovih Pravila u kojima se provodi nagradna igra, a koji imaju suglasnost poslodavca za sudjelovanje u nagradnoj igri, te koji prihvaćaju ova Pravila i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri (u daljnjem tekstu: Sudionik).

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze propisane Pravilima.

Članak 5.

Način sudjelovanja u nagradnoj igri i fond nagrada

Treće nezavisne osobe ovlaštene od strane Priređivača (dalje u tekstu: Tajni kupci) u razdoblju od 17. svibnja 2019. godine do 15. srpnja 2019. godine dnevno vrše obilazak ugostiteljskih objekata i prilikom narudžbe bilježe je li konobar kao prvi izbor ponudio za konzumaciju proizvod Jana Vitamin 0,33l staklo. Dnevno Nagradu osvaja prvih 5 Sudionika koji su Tajnom kupcu ponudili za konzumaciju proizvod Jana Vitamin 0,33l staklo.

NAGRADE

VRIJEDNOST

(s PDV-om)

KOLIČINA

UKUPNA VRIJEDNOST (s PDV-om)

300,00 kuna na potrošačkoj kartici

300,00 kn

300

90.000,00 kn

Priređivač ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti i otklanja bilo kakvu vrstu odštete zbog sudjelovanja u Nagradnoj igri.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 90.000,00 kuna.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Vrijednosti nagrada iskazane su s uključenim PDV-om. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 6.

Izvlačenje dobitnika nagrada 

Dnevno Nagradu osvaja prvih 5 Sudionika koji su Tajnom kupcu ponudili za konzumaciju proizvod  Jana Vitamin 0,33l staklo.

Imena dobitnika nagrada biti će objavljena roku od 8 dana od dana završetka Nagradne igre na internetskoj adresi www.janavitamintecasti.com. 

Članak 7.

Obavijest o nagradi i preuzimanje nagrada

Sudionici–dobitnici nagrada, biti će obaviješteni o osvojenoj nagradi, te će im se ista dodijeliti od strane Tajnog kupca u trenutku ispunjenja uvjeta propisanih ovim Pravilima.

Kako bi mu se uručila nagrada, svaki Sudionik–dobitnik dužan je potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom i potpisati izjavu o preuzimanju nagrade i oslobođenju od odgovornosti. Sudionik–dobitnik dobivenu nagradu preuzima osobno.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 8.

 Vrste i uporaba osobnih podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (ime, prezime, adresa, i broj telefona), te se njima koristi isključivo za potrebe Nagradne igre.

Sve osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe Nagradne igre, Priređivač čuva u trajanju od 24 mjeseca od završetka Nagradne igre.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

  1. Objavu Dobitnika,
  2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,
  3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,
  4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama.

Članak 9.

Prava Sudionika vezana uz osobne podatke

Sudionici Nagradne igre slanjem mail-a na dpo@jamnica.hr, imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem Nagradne igre:

  1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio,
  2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pohranio,
  3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
  4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
  5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
  6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

Članak 10.

Objavljivanje osobnih podataka

Priređivač može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Nagradne igre, a s kojom Priređivač surađuje, te s trećom stranom koja provodi u ime Priređivača i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade.

Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih  obveza.

Članak 11.

Nadopune i ispravljanje osobnih podataka

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem mail-a na adresu dpo@jamnica.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Članak 12.

Zaštita podataka

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.janavitamintecasti.com ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 13.

Prekid Nagradne igre

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile odnosno razloga koje Priređivač nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.janavitamintecasti.com. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Članak 14.

Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradne igre utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjeru ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

Popis ugostiteljskih objekata s kojima Priređivač ima sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji - Prilogu 1. Pravila

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/19-01/292
URBROJ: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 13. svibnja 2019.