Tajni kupac

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Organizator

Društvo Jamnica d.d., Zagreb, Getaldićeva 3, OIB: 05050436541 (u daljnjem tekstu: Organizator) priređuje nagradni natječaj pod nazivom „Tajni kupac“ (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Članak 2.

Svrha Natječaja

Natječaj se provodi u svrhu promocije proizvoda i usluga Organizatora.

Članak 3.

Trajanje Natječaja i područje priređivanja i provođenja Natječaja

Natječaj traje od 01.05.2018. godine do 01.07.2018. godine. Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja Natječaja. Natječaj se priređuje i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske, i to u ugostiteljskim objektima koji su navedeni u Prilogu 1. ovih Pravila i čine njihov sastavni dio.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja

U Natječaju mogu sudjelovati konobari zaposleni u ugostiteljskim objektima iz članka 3. ovih Pravila u kojima se provodi Natječaj, a koji imaju suglasnost poslodavca za sudjelovanje u Natječaju, te koji prihvaćaju ova Pravila i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u Natječaju (u daljnjem tekstu: Sudionik).

U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora i povezanih društava koja surađuju u izradi ovog Natječaja, te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5.

Način sudjelovanja

Osobe ovlaštene od strane Organizatora (dalje u tekstu: Tajni kupci) u razdoblju od 01.05.2018. godine do 01.07.2018. godine tjedno dobivaju od Organizatora popis ugostiteljskih objekata, a koji se nalaze na području prodajnih centara Organizatora. U navedenom periodu Tajni kupci dnevno obilaze maksimalno petnaest ugostiteljskih objekata iz članka 3. ovih Pravila kako bi podijeli 5 nagrada. Ukoliko Sudionik Tajnom kupcu koji je došao u ugostiteljski objekt odmah ponudi Janu Vitamin 0,33l staklo i odmah ga obavijesti o nagradnoj igri za potrošača „Jana Vitamin te časti“ te ga pozove da istu odigra, tada Sudionik osvaja nagradu, i to 300,00 kn na Zaba potrošačkoj kartici.

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionik je suglasan da prihvaća tekst izjave koja se kao sastavni dio ovih Pravila nalazi kao privitak Pravila.

Članak 6.

Odricanje od prava

Sudionik nije ovlašten potraživati nikakvu naknadu povezanu sa sudjelovanjem u Natječaju i ostalim aktivnostima povezanima s Natječajem, osim one propisane ovim Pravilima. Organizator zadržava pravo da dobitniku ne dodijeli nagradu i sve ostale aktivnosti predviđene za dobitnika, ukoliko dobitnik odbije pisanom izjavom prihvatiti odredbe ovih Pravila.

Članak 7.

Nagrada i uručivanje nagrade

Sudionicima koje Tajni kupac Organizatora sukladno ovim Pravilima odabere kao dobitnike dodjeljuju se sljedeće nagrade:

  • 300 x Potrošačka kartica Zagrebačke banke u iznosu od 300,00 kuna

Kako bi mu se uručila nagrada, svaki Sudionik–dobitnik dužan je potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom i potpisati izjavu o preuzimanju nagrade i oslobođenju od odgovornosti.

Sudionici u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrade su neprenosive.

Članak 8.

Obavijest o dobitniku Natječaja

Organizator će dobitnike Natječaja objaviti putem svoje web stranice www.janavitamintecasti.com

Sudionici–dobitnici bit će objavljeni dana 16.07.2018.

Članak 9.

Prestanak obveza Organizatora

Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom primitka nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja, odnosno skrbnika.

Članak 10.

Prekid Natječaja

Organizator može prekinuti Natječaj uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Organizatora.

Članak 11.

Nadležnost suda

Sudionici Natječaja sudjelovanjem pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Organizator. Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

U slučaju spora između Sudionika Natječaja i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 3. travnja 2018.
Predsjednik Uprave Mislav Galić

Izjava:

Sudjelovanjem u Natječaju, dajem svoj izričit pristanak Organizatoru, da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke (ime, prezime, adresa, kontakt telefon) za potrebe provođenja Natječaja.

Ovom izjavom dajem svoj izričit pristanak da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi moje dostavljene osobne podatke u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.


Prilog 1 - Popis ugostiteljskih objekata